ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - NET METERING